تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - آداب اخلاقی نوشیدن آب
جمعه 3 شهریور 1391

آداب اخلاقی نوشیدن آب

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

 آداب فقهی و اخلاقی نوشیدن آب

پسندیده است در نوشیدن آب، نكات و آداب ذیل رعایت شود:

1ـ ابتدا كنید به بسمالله.

2ـ پس از نوشیدن حمد خدا گوید. در سیره پیامبر (صلیالله علیه و آله) چنین آمده است: «كان اذا شرب الماء قال الحمدلله الذی لم یجعله اجاجاً بذنوبنا و جعله عذباً فراتاً بنعمة» «رسول الله (صلیالله علیه و آله) چون آب مینوشید میگفت شكر خدا را كه در اثر گناهان آب را تلخ نكرد بلكه به واسطه نعمت و رحمت خود آن را گوارا و شیرین قرار دارد ».

3ـ با سه نفس آب بخورد

4ـ آب را به صورت مكیدن بخورد.

5ـ آب داغ و جوش نخورد.

6ـ در غذا و آب فوت نكند.

7ـ وسط غذا، آب نخورد.

8ـ بعد از غذای چرب، آب نخورد.

9ـ در پایان نوشیدن آب از لب تشنه ابا عبدالله الحسین (علیهالسلام) یادی نموده و بر آن حضرت سلام دهد.

10ـ با دست راست آب بنوشد و غذا بخورد و از خوردن و نوشیدن آب و غذا با دست چپ بپرهیزد مگر در صورت ضرورت.

11ـ از قسمت شكسته ظرف و سمت دست كوزه آب نخورد.

12ـ آبهای گرمی كه از زمین میجوشد و بوی گوگرد میدهد، را ننوشد.

13ـ روز ایستاده آب بخورد.

امام صادق (علیهالسلام) فرمودهاند: «ایستاده آشامیدن آب در روز، مایه قدرت افزونتر و تندرستی بیشتر است، موجب عرق كردن بیشتر، غذا را گوارا میسازد» .

14ـ شب ایستاده آب نخورد كه موجب بیماری میشود و مضر است.

امام صادق (علیهالسلام) فرمودهاند: «ایستاده آشامیدن آب در شب زرداب میآورد» .

6ـ1 انفاق و اطعام یكی از مسئولیتهای فردی و اجتماعی

گرسنگی و سوء تغذیه یكی از آسیبهای مهم جامعه بشری است كه رسالت اطعام و انفاق را بر دوش انسان قرار میدهد در قرآن كریم پاسخ جهنّمیان به این پرسش كه چرا به دوزخ افتادید؟ را چنین بیان میكند:

«... و لم نك نطعم المسكین» «ما گرسنگان و مساكین را غذا نمیدادیم»

در ذیل آیه فوق در تفسیر قمی و برهان در تبیین معنای «طعام» چنین آمده است:

«حقوق آل الرسول و هو الخمس الذی القربی و الیتامی و المساكین و ابنسبیل و هم آلالرسول علیهم الصلوة و السلام»

«چرا حقوق آل رسول را نمیپردازید كه همان خمس ذیالقربی و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان از نسل رسول (صلیالله علیه و آله) است» .

و در سوره الحاقه در مورد یكی از اوصاف جهنمیان میفرماید:

«... و لا یحض علی طعام المسكین فلیس له الیوم همنا حمیم»

«به اطعام مسكین تشویق نمیكرد. پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست» 

شایان ذكر است كه در تفسیر برهان و تفسیر قمی در ذیل آیه فوق چنین آمده است: قولهُ: «و لا یحض علی طعام مسكین»

قال: حقوق آل محمد (صلیالله علیه و آله) التی غصبوها قال الله: فلیس له الیوم همعنا حمیم ای قرابه؛

مقصود از طعام حقوق آل پیامبر (صلیالله علیه و آله) است كه افراد آن را غصب کردهاند، این كه خداوند میفرماید: «پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست» یعنی برای او قرابت و ارتباطی نیست. 

امام سجاد (علیهالسلام) میفرماید: «من اطعم مومناً من جوع نعمه الله من ثمار الجنه» «هر كس مؤمن گرسنهای را سیر كند، خداوند او را از میوههای بهشت اطعام نماید» .

از سوی دیگر قرآن كریم، سرباز زدن از اطعام مستمندان را به بهانههای واهی بر نمیتابد و آن را نشانه كفر می داند؛ در سوره یس یكی از آن بهانه و پندارهای باطل را چنین ذكر میفرماید:

«و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذین كفروا للذین امنوا انطعم من لو یشاءالله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین»

«و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق كنید كسانی كه كافر شدهاند به آنان كه ایمان آوردهاند میگویند: آیا كسی را بخوانیم كه اگر خدا میخواست (خودش) وی را میخورانید؟ شما جز در گمراهی آشكاری نیستید» .

قرآن كریم پس از نقل کردن, تحلیل برخی كه برای امتحان به تنگی روزی دچار آمدهاند و آن را معلول خوار ساختن خداوند میدانند، این نگرش را مردود دانسته، علت آن را چنین بیان میكند:

«كلا بل لا تكرمون الیتیم و لا تحاضّون علی طعام المسكین»

«خیر، بلكه یتیم را نمینوازید و بر خوراك دادن بینوا همدیگر را بر نمیانگیزید»

بر این اساس خداوند در آیات بسیاری آدمیان را به اطعام کردن فقیران و مستمندان فرا خوانده بویژه در سوره حج در مورد قربانی کردن شتر و گاو و گوسفندان میفرماید:

«فكلوا منها و اطعموا البائس الفقیر» «پس از آنها بخورید و به درمانده مستمند بخورانید»

و در ادامه دوباره تأكید میكند:

«فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر» «از آنها بخورید و به تنگدست و به بینوای بخورانید»

اسلام در جهت ترویج فرهنگ اطعام، نه تنها بر آن تأكید فرموده و پاداشهای دنیوی و اخروی آن را بیانکرده است؛ بلكه آن را به عنوان كفاره برخی از افعال واجب ساخته است؛ به عنوان نمونه در سوره مائده در كفاره قسم میخوانیم: «فكفارته اطعام عشرة مساكین من اوسط ما تطعمون اهلیكم او كسوتهم»

«پس كفارهاش خوراك دادن به ده بینواست از غذاهای متوسطی كه به كسان خود میخورانید».

یا در كفاره ظهار نخست آزاد كردن بنده و دو ماه روزه را مطرح ساخته، آنگاه میفرماید:

فمن لم یستطع «فاطعام ستّین مسكیناً»  «هر كه نتواند باید شصت بینوا را خوراك بدهد».

امام علی (علیهالسلام) به كمیل چنین توصیه میفرماید:

«یا كمیل! لا ترد سائلاً و لو من شطر حبة عنب او شق تمرة فان الصدقة تنمو عندالله» 

«ای كمیل! سائل و مستمند را محروم مكن گرچه با نیمی از دانه انگور یا خرما باشد؛ زیرا صدقه نزد خدا رشد پیدا میكند».

اكنون به سیره پیامبر بنگرید تا به دستور قرآن از آن الگو بگیریم.

در سیره پیامبر (صلیالله علیه و آله) چنین آمده است: «ما كان یجتمع لرسول الله (صلیالله علیه و آله) لو نان فی لقمة فی فمه ان كان لحماً لم یكن خبزاً و ان كان خبزاً لم یكن لحماً» «در لقمه رسول خدا (صلیالله علیه و آله) دو رنگ غذا جمع نشد؛ طعام آن حضرت اگر گوشت بود نان نداشت و اگر نان بود گوشت نداشت» .

فقیهان برابر آیات و روایات، اطعام را در موارد ذیل لازم دانستهاند:

1ـ پیرانی كه نمیتوانند روزه بگیرند برابر هر روزه یك مُد (ده سیر) به فقیر بدهند.

2ـ انسانی كه به بیماری استسقاء تشنگی مبتلا است و روزه برای او مشقت دارد برابر هر روزه یك مد به فقیر بدهد.

3ـ زنان باردار و شیرده كه روزه برای حمل یا شیرخوار آنان ضرر دارد برابر هر روزه یك مد به فقیر بدهند.

4ـ كسی كه عمداً یك روزه ماه رمضان را نگرفته باید دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را خوراك دهد یا به هر كدام یك مُد طعام دهد.

5ـ كسی كه روزه خود را با حرام باطل سازد یا به خدا و پیامبر دروغی نسبت دهد باید هم دو ماه روزه و هم شصت فقیر را خوراك دهد یا به هر كدام یك مد طعام بدهد.

6ـ كفاره باطل ساختن روزه نذری نیز اطعام شصت فقیر است.

7ـ قضای روزه ماه رمضان در صورتی كه تا سال آینده صورت نپذیرد باید به ازای هر روز یك مد طعام به فقیر داده شود. 

نكته مهم و قابل توجه آن است كه اطعام باید برای خداوند صورت پذیرد و از هرگونه منتگذاری یا تحقیر به دور باشد. قرآن كریم در سوره انسان یك اطعام الگو و نمونه را چنین معرفی میكند: «و یطعمون الطعام علی حبه مسكیناً و یتیماً و اسیراً انما نطعمكم لوجهالله لانرید منكم جزاءاً و لا شكورا» «وبه پاس دوستی خداوند، بینوا، یتیم و اسیر را خوراك میدادند؛ ما برای خشنودی خداوند  به شما میخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم ». آنگاه در ادامه میفرماید: «پس خداوند آنان را از آسیب روز قیامت نگاه خواهد داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی میدارد» 


viagra structural formula
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part :) I care for such information much. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and good luck.
http://old-2014.rsu.edu.ru/en
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:45 ب.ظ
バーバリー バレンシアガ コーチ クロエ マイケル コース シャネルA品 グッチA品 ブランド財布コピー
https://kubanfss.ru/function/treatment
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:44 ب.ظ
スーパーコピーブランド 激安通販!(beng04215725)さんの
https://www.pnclinok.ru/index.php?option=com_user&view=reset
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:44 ب.ظ
激安ブランドコピー通販
http://www.mindywenderfitness.com/630182505/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:09 ق.ظ
ブランドコピー激安通販!スーパーコピーブランドシャネル財布コピー販売優良店
http://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/component/search/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:08 ق.ظ
弊社は海外安心と信頼5年間以上のブランドコピー可能代引き最高品質ブランドスーパーコピー財布激安通販専門店
https://www.willpowerinstitute.com/master-teacher/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 12:07 ق.ظ
ラウンドファスナー M61364 ルイヴィトン 長財布 モノグラム?キャンバス 品番:M61364 N品価格:11500円
https://www.nederlandinn.nl/seo-sea/
جمعه 30 فروردین 1398 02:54 ق.ظ
ブランドコピー財布バッグ時計激安
Charline
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:13 ب.ظ
Hey there! I simply want to give you a big thumbs up for your great info you have
here on this post. I'll be coming back to your web site
for more soon.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:24 ق.ظ
I constantly emailed this webpage post page to all my associates, since if
like to read it next my contacts will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر