تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - اهداف و انگیزه‌های تغذیه
جمعه 3 شهریور 1391

اهداف و انگیزه‌های تغذیه

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

اهداف و انگیزههای تغذیه

شكی نیست كه هر موجود زنده جهت رشد و بقای حیات نیازمند آب و غذا، است. انسان نیز برای رشد و ادامه حیات و كسب نیرو برای كار و فعالیت نیاز به آب و غذا دارد. اما دیدگاه یك فرد عادی و فرد الهی در این میدان متفاوت است؛ زیرا جهانبینی و نوع نگرش هر مكتب به جهان هستی، بر انسانشناسی و تعیین هدف حیات و زندگی او تأثیر بنیادین دارد.

دیدگاه یك بشر مادی غیرمعتقد به دین الهی، این است كه انسان باید غذا بخورد كه بماند و باید بماند كه بخورد و لذت ببرد.

از آنجا كه او به متافیزیك اعتقادی ندارد، دامنهی دید او به همین مقدار محدود میشود.

اما انسان الهی و مؤمن به خداوند و روز قیامت كه معتقد است؛ این جهان و موجودات آن بیهوده آفریده نشدهاند؛ بلكه خداوند حكیم، زمین و آسمان و كرات دیگر را برای انسان آفریده، ولی انسان را برای خود آفریده است و به تعبیر دیگر برای این او را خلق فرموده كه خلیفهالله شود با نگرش دیگری به غذا نگریسته و از آن استفاده میكند؛ زیرا از نگاه او راه رسیدن به مقصود و هدف صحیح حیات، عبادت و بندگی خدای رب العالمین است. پس در نظرگاه او كه بشر برای عبادت آفریده شده، هدف از خوردن و آشامیدن و ماندن، دریافت توانایی برای عشق و بندگی خداست و بس.

بنابراین انگیزه یك فرد مؤمن، در تغذیه آن است كه جهت اطاعت خدا نیرو بگیرد و بدون تردید قرآن كریم و آموزههای آن نیز هدف حیات آدمی را غذا خوردن و لذت بردن از غذا نمیداند؛ زیرا از یك سو قرآن كریم ماهیت جهان هستی را بر اساس توحید ناب تبیین و تفسیر میكند:

«لله ما فیالسموات و ما فیالارض و الی الله ترجع الامور»

«و آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و همه كارها به سوی خداوند بازگردانده میشود[1]».

و از سوی دیگر در انسانشناسی نیز به كریمهی:

«انالله و انا الیه راجعون»

«ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم[2]» اعتقاد دارد.

و از سوی دیگر هدف از آفرینش و خلقت انسان را پرستش و بندگی خداوند معرفی میكند:

«و ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون»

«و جن و انس را نیافریدیم جز برای آن كه مرا بپرستند[3]»

بر اساس این آموزههای و حیاتی میتوان استنباط کرد ,غذا خوردن و لذت بردن از آن، به صورت كلی تنها برای بندگی و به صورت جزئیتر، برای اهداف و انگیزههای والای ذیل مجاز و مطلوب است:

1ـ7ـ2 تأمل اندیشیدن و ایمان آوردن:

خداوند در قرآن میفرماید:

«و رزقكم منالطیبات افبالباطل یؤمنون و بنعمهالله هم یكفرون؟!»

«و از چیزهای پاكیزه به شما روزی بخشید آیا باز هم به باطل ایمان میآورند و به نعمت خدا كفر میورزند؟»[4]

از دیدگاه قرآن نگاهی كوتاه و تأملی خردمندانه به خود و نعمتهای الهی، آدمی را به ایمان رهنمون میشود.

2ـ7ـ2 انجام عمل صالح

در سوره مؤمنون میخوانیم: «یا ایهاالرسول كلوا منالطیبات و اعملوا صالحاً انی بما تعملون علیهم[5]»

«ای پیامبران! از چیزهای پاكیزه بخورید و كار شایسته كنید كه من به آنچه انجام میدهید، دانایم».

3ـ7ـ2 تقوی ورزیدن:

قرآن كریم در برخی از آیات، پس از طرح مسأله تغذیه و توصیه به غذای حلال و طیب خوردن، آدمیان را به تقوای الهی فرا خوانده، میفرماید: «كلوا مما رزقكم الله حلالاً طیباً و اتقوالله الذی انتم به مؤمنون»

«و از آنچه خداوند روزی شما كرده حلال و پاكیزه را بخورید و از آن خدایی كه به او ایمان دارید، پروا كنید[6]»

در آیه دیگر میفرماید: «كلوا مما غنمتم حلالاً طیباً و اتقوالله انالله غفور رحیم»

«پس از آنچه به غنیمت بردهاید حلال و پاكیزه بخورید و از خدا پروا دارید كه خدا آمرزنده مهربان است[7]»

4ـ7ـ2 شكر و سپاسگذاری از خداوند:

قرآن كریم در سوره انفال میفرماید:

«و رزقكم منالطیبات لعلكم تشكرون»

«و از چیزهای پاك به شما روزی داد باشد كه سپاسگذاری كنید[8]»

در آیات دیگر نیز پس از اشاره به خوردن، همگان را به سپاسگذاری فرا میخواند:

«یا ایها الذین امنوا كلوا منطیبات ما رزقناكم و اشكروا لله ان كنتم ایاه تعبدون»

«ای كسانی كه ایمان آوردهاید از نعمتهای پاكیزهای كه روزی شما كردهایم بخورید و خدا را شكر كنید اگر تنها او را میپرستید[9]»

5ـ7ـ2 اجتناب كردن از تجاوز و طغیان و فساد

خداوند در سوره مباركه مائده پس از حلیت استفاده از نعم الهی، آدمیان را از تعدی برحذر داشته، میفرماید:

«لا تحرموا طیبات ما احلالله لكم و لا تعتدوا انالله لا یحبالمعتدین»

«و چیزهای پاكیزهای را كه خداوند برای شما حلال كرده را، حرام نشمارید و از حد مگذرد كه خدا از حد گذرندگان را دوست ندارد[10]»

و در مورد طه نیز پس از توصیه به استفاده از غذای پاكیزه از طغیان نهی فرموده است:

«كلوا من طیبات ما رزقناكم و لا تطغوا فیه فیحل علیكم غضبی»

«از خوراكیهای پاكیزهای كه روزی شما كردیم بخورید و در آن طغیان نكنید كه خشم من بر شما فرو آید[11]»

و در آیهای دیگر پس از دعوت به خوردن و آشامیدن اجتناب انسانها از فسادانگیزی را گوشزد نموده، میفرماید:

«كلوا و اشربوا من رزقالله و لا تعثوا فیالارض مفسدین»

«از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین سر به فساد برمدارید[12]»

شایان ذكر است كه دیدگاه مؤمنان فوق، خود نوعی عبادت و بندگی پروردگار عالمیان است، شاید به همین جهت است كه رسول خدا (صلیالله علیه و آله) فرمودهاند:

«ان الرجل لیؤجز فیاللقمة یرفعها الی فیه و الی فیامرأته»

«همانا مرد به خاطر لقمهای كه به دهان خود یا در دهان خانوادهاش میگذارد، اجر و ثواب میبرد[13]»

6ـ7ـ2 سرباز زدن از پیروی گامهای شیطان

خداوند میفرماید:

«كلوا مما رزقكم الله و لاتتبعوا خطوات الشیطان»

«از آنچه خداوند رزویتان كرده است بخورید و از پی گامهای شیطان مروید[14]»

قرآن كریم غذا خوردن كافران را كه بدون انگیزه صحیح یا با اهدافی چون سیرشدن و لذت بردن غذا میخورند، همانند تغذیه حیوانات معرفی کرده، میفرماید:

«والذین كفروا یتمتعون و یاكلون كما تأكل الانعام»

«كسانی كه كافر شدهاند در ظاهر بهرهمیبرند و همانگونه كه چهارپایان میخورند، غذا میخورند[15]»

بر اساس این آیات آدمی نه تنها در غذا خوردن باید انگیزه صحیح عبودیت و بندگی را مدنظر قرار دهد، بلكه باید بكوشد در شیوه تغذیه نیز چونان انسان مؤمن و نه همانند چهارپایان غذا بخورد. بلكه قبل از خوردن تفكر و پرهیز و نفع غذا را بداند.

 [1] - سوره آلعمران ـ آیه 109

[2] - سوره بقره ـ آیه 156

[3] - سوره ذاریات ـ آیه 56

[4] - سوره نحل ـ آیه 72

[5] - سوره مؤمنون ـ آیه 51

[6] - سوره مائده ـ آیه 98

[7] - سوره انفال ـ آیه 69

[8] - سوره انفال ـ آیه 26

[9] - سوره بقره ـ آیه 173

[10] - سوره مائده ـ آیه 87

[11] - سوره طه ـ آیه 81

[12] - سوره بقره ـ آیه 60

[13] - محسن فیضكاشانی، محجهالبیضاء، ج3، ص 4

[14] - سوره انعام ـ آیه 143

[15] - سوره القمر ـ آیه 12


buy viagra online uk paypal
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

You need to be a part of a contest for one of the finest blogs on the internet. I am going to highly recommend this blog!
http://www.myvibor.ru/vopros.php
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:45 ب.ظ
スーパーコピー時計代引き/ブランドコピー時計国内発送!
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/1324
شنبه 17 فروردین 1398 03:11 ب.ظ
スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店! 【msnwatchs.com】スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店
downtown mafia hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:07 ب.ظ
من برخی چیزهای درست درست را اینجا خوانده ام. قطعا ارزش گذاری نشانه برای بازبینی.
من شگفت زده می کنم که چه مقدار تلاش برای ایجاد چنین سایت آموزنده ای با شکوه انجام می دهید.
What causes burning pain in Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 02:34 ق.ظ
If you want to get a good deal from this paragraph then you have to apply such techniques to your won webpage.
Natasha
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:17 ب.ظ
What i don't realize is if truth be told how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you may be now.
You're so intelligent. You understand thus considerably in relation to this matter,
made me individually believe it from so many numerous angles.
Its like men and women aren't involved unless it is something to accomplish with Lady gaga!
Your personal stuffs excellent. At all times deal with it up!
http://christopher8russo44.snack.ws
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:37 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is
awesome, nice written and include approximately all significant infos.
I would like to see more posts like this .
Lonny
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:45 ق.ظ
Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you offer.
It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same
old rehashed information. Wonderful read! I've bookmarked your site
and I'm including your RSS feeds to my Google account.
Philipp
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:08 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:58 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my
blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking
for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
blog and I look forward to your new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر