تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط زیباسازی و پوست نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح محیط زیباسازی و پوست نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

محیط زیباسازی نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل موضوعات  ابزنات ، اطلیه ، فلذفیونات ، خضابات، زراقات ، غراغر، مومیائی ، مراهم، صابون ها ، مضمضه ها ، قیروطیات ، فتائل ، حمولات ، فرزجات که در شکل ذیل نمایش داده شده و با کلیک روی هر کدام از موضوعات و ارد محیط نمایش لیست موضوعات و نمایش اطلاعات مربوط  میشوید .

تصویر محیط نمایش موضوعات فوق

تصویر ذیل نمایش موضوعات از منوی محیط زیباسازی و پوست  نرم افزار قرابادین کبیر به نمایش در آمده همانطور که مشاهده میفرمائید این محیط مجهز به جستجو  و لیست مطالب و کادر نمایش اطلاعات لیست موضوعات و ابزارهائی همچون بزرگنائی و کوچک نمائی مطالب و  چاپ و سایر ابزارها از جمله پخش موسیقی سنتی میباشد.