تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح محیط صحت مزاج نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح محیط صحت مزاج نرم افزار قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه نهائی 

محیط صحت مزاج نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی شامل موضوعات  حقنه ها ، عصارت ، مطبوخات ، شیافات ، ماء الاصول ، ضمادات ، ماء البزور ، غسولات ، جوارشات ، مغلییات که در شکل ذیل نمایش داده شده و با کلیک روی هر کدام از موضوعات و ارد محیط نمایش لیست موضوعات و نمایش اطلاعات مربوط  میشوید .