تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

طبیعت درمانی و پیشگیری - شرح مخزن الادویه الحاقی نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

شرح مخزن الادویه الحاقی نرم افزار قرابادین کبیر نسخه نهائی

محیط مخزن الادویه الحاقی که به مطالب اصل کتاب خطّی قرابادین عقیلی خراسانی اضافه و اطلاعات در نرم افزار نسخه نهائی آمده در این محیط بیش از هزاروهشتصد مفرد داروئی اعم از گیاهی و معدنی و حیوانی به کار گرفته شده و شما قادر خواهید در این محیط برای هریک از بیماری ها نسخ داروئی مناسب را جستجو نمائید .